Όροι χρήσης

Ι. Γενικά

O παρών ιστότοπος με την ονομασία «enroll.gr» – εφεξής «ο ιστότοπος» – επινοήθηκε, δημιουργήθηκε και ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «SAHAPE IKE», – εφεξής «η Εταιρεία» – που εδρεύει στη Νέα Ιωνία,  οδός Κρήτης 13, με  ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@shape.com.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 210 2706459.
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την με οποιοδήποτε τρόπο και την υπό οποιαδήποτε ιδιότητα χρήση του ιστοτόπου.
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται δι’ αυτού.
Η εταιρεία SHAPE IKE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του ιστοτόπου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, ενημερώνοντας τους χρήστες μόνο δια του περιεχομένου του ιστοτόπου.

II. Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ο ιστότοπος παρέχει μία πλήρως λειτουργική πλατφόρμα δια της οποίας διοργανωτές εκδηλώσεων (ενδεικτικά, αθλητικές διοργανώσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, πάσης φύσεως αγώνες, συγκεντρώσεις, λέσχες κλπ.) – εφεξής οι «διοργανωτές» – παρέχουν προς εκείνους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις αυτές υπό τους όρους που τίθενται από τους διοργανωτές – εφεξής οι «συμμετέχοντες» – πληροφορίες για την εκδήλωση, δυνατότητα απ’ ευθείας δήλωσης συμμετοχής, υποβολής δικαιολογητικών, καταβολής του αντιτίμου συμμετοχής και κάθε άλλης υπηρεσίας σχετικής με την εκδήλωση και τη συμμετοχή σε αυτή (διαχείριση εκδήλωσης, μάρκετινγκ κλπ).
Ρητώς ορίζεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληρωμής δεν εκτελούνται από τον κύριο του ιστοτόπου, άλλα με την παρέμβαση τρίτων που νομίμως διαχειρίζονται συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ιστότοπου υπηρεσίες. Η Εταιρία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

III. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία SHAPE IKE δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν ζημία από την ακύρωση συμμετοχής, ακύρωση, αναβολή, ανάκληση, τροποποίηση, της εκδήλωσης, για την οποία την αποκλειστική ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ο διοργανωτής της. Η εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία θετική, ειδική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστεί χρήστης του ιστοτόπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού, καθώς και από τη συμμετοχή ή μη του χρήστη στη διοργάνωση.

IV. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, περιλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας SHAPE IKE ή τρίτων  για τα οποία η Εταιρεία SHAPE IKE. έχει λάβει άδεια χρήσης στο πλαίσιο λειτουργίας του ιστότοπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των υπηρεσιών του ιστότοπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε  άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και έχουν κατοχυρωθεί ως εμπορικά σήματα προστατεύονται περαιτέρω από τη σχετική νομοθεσία και αποτελούν περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων τους.

V. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστότοπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία  ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις σε ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

VI. Σύνδεσμοι στον ιστότοπο.

Οι σύνδεσμοι (links) που τυχόν περιλαμβάνονται ή αναφέρονται με οποιοδήποτε τρόπο στον ιστότοπο δύναται να οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας SHAPE IKE, η οποία ουδεμία φέρει ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Επίσης  δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ενώ η συμπερίληψη των συνδέσμων αυτών στον ιστότοπο δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

VII. Πολιτική τιμών

Η Εταιρεία SHAPE IKE διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. O πελάτης ενημερώνεται μέσω του ιστότοπου για το συνολικό κόστος της υπηρεσίας, περιλαμβανομένου του κόστους συμμετοχής στην εκδήλωση υπέρ του διοργανωτή, καθώς και κάθε πρόσθετης δαπάνης (Φ.Π.Α., τυχόν έξοδα αποστολής κλπ.) Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να πληρώσει επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες για τις οποίες δεν είχε στη διάθεσή του σχετική ενημέρωση πριν την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής.

VIII. Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία SHAPE IKE αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα ακολουθούνται τα ακόλουθα πρότυπα:

1. Αναγνώριση χρήστη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη/πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Του δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρείας SHAPE IKE, αλλιώς αυτή δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

2. Κωδικοί Εισόδου (Username) & Ασφαλείας (Password):

Για την είσοδο στον ιστότοπο  ο χρήστης χρησιμοποιεί δύο κωδικούς, τον Kωδικό Εισόδου (Username) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password).

3. Προσωπικά Δεδομένα – Απόρρητο Συναλλαγών:

Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών τους θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι προσδιορίζονται συγκεκριμένα. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της συναλλαγής θα τηρούνται από την Εταιρεία . Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:

3α. Χρήση προσωπικών δεδομένων:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Εταιρεία, το προσωπικό της και τυχόν τρίτους συνεργάτες οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η με οποιδήποτε τρόπο κοινοποίηση ή γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων προς τρίτους, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων, απαγορεύεται.
Ρητώς συμφωνείται ότι τα στοιχεία που συλλέγονται από τους συμμετέχοντες, ακόμη και αν έχουν αυστηρά προσωπικό χαρακτήρα (π.χ. ιατρικές βεβαιώσεις) συλλέγονται, καταχωρίζονται και φυλάσσονται από την Εταιρεία για λογαριασμό του διοργανωτή, στον οποίο απευθύνονται και στον οποίο παραδίδονται από την Εταιρεία. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει από την περαιτέρω χρήση των στοιχείων αυτών εκ μέρους του διοργανωτή.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που αναφέρονται στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στα προσωπικά δεδομένα των διοργανωτών τα οποία τυχόν γνωρίζει ή διαχειρίζεται η Εταιρεία στο πλαίσιο λειτουργίας του ιστότοπου.
Περαιτέρω, τέτοια στοιχεία δύναται να χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία στο πλαίσιο διαχείρισης των λογαριασμών των χρηστών, για την εξατομίκευση του προφίλ κάθε χρήστη, για την ενημέρωση των χρηστών για τυχόν μελλοντικές εκδηλώσεις, προϊόντα και υπηρεσίες εκ μέρους της Εταιρείας ή/και τρίτων, καθώς και σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας SHAPE IKE ή σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία ή απαιτείται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται ελευθέρως να επισκέπτεται, ενημερώνει, επικαιροποιεί, τροποποιεί τα στοιχεία του προσωπικού του λογαριασμού και να ζητεί την τυχόν διαγραφή ή μη χρήση προσωπικών του δεδομένων. Στην περίπτωση που ή διαγραφή ή μη χρήση τέτοιων στοιχείων καθιστά ανέφικτη την παροχή της υπηρεσίας, η Εταιρεία SHAPE IKE ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη παροχή της υποσχεθείσας υπηρεσίας.

3β. Χρήση μη προσωπικών δεδομένων:

Η Εταιρεία SHAPE IKE δύναται να συλλέγει και δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. γλώσσα προτίμησης, ιστότοποι αναφοράς, στατιστικά στοιχεία κλπ.) και να χρησιμοποιεί «cookies». Τα παραπάνω πληροφοριακά στοιχεία συλλέγονται και αξιοποιούνται για την εξασφάλιση της συνεχώς προσαρμοζόμενης λειτουργίας του ιστότοπου σε σχέση με τις συνήθειες και ανάγκες των χρηστών του.

4. Ασφάλεια Συναλλαγών:

Η ασφάλεια συναλλαγών  παρέχεται από την Εταιρεία SHAPE IKE η οποία προσφέρει προς χρήση  έναν ιστότοπο ο οποίος υφίσταται  αυστηρούς καθημερινούς ελέγχους ασφάλειας των δικτύων από εξειδικευμένο προσωπικό .
Η διαδικασία ασφάλειας προβλέπει έξι διαδοχικές διαδικασίες . Οι πρώτες τρείς  αποτελούνται από τη δυναμική ανίχνευση των ports  (Dynamic Port Scanning), τον έλεγχο ασφαλείας σε επίπεδο port (Port-level Network Services Vulnerability Testing), και τον έλεγχο ασφάλειας της web εφαρμογής  (Web Application Vulnerability Testing).
Η τέταρτη & η πέμπτη διαδικασία  είναι οι ενημερώσεις που στέλνονται άμεσα μόλις εντοπιστούν προβλήματα ασφάλειας καθώς και η διαχείριση επανόρθωσης αυτών των προβλημάτων(έκτη διαδικασία) .
Αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών  είναι να έχουμε έναν δυναμικά ασφαλή και πιστοποιημένο δικτυακό τόπο.

Ευχαριστούμε!

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!